Menu
ZŠ Chotěšov

Školní poradenské pracoviště

Nevíš kudy kam?

Máš problém sám se sebou, v rodině, s kamarády, spolužáky nebo učitelem?

Nejde ti učení?

Potřebuješ poradit s výběrem střední školy?

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti výchovy a vzdělávání. Pomáhá při řešení výukových, výchovných a vztahových potíží.

Školní poradenské pracoviště pracuje v tomto složení:

Pracovní doba školní psycholožky:

 • úterý 8:00 - 14:00

K odborným konzultacím se mohou zákonní zástupci žáků objednat e-mailem nebo telefonicky (337 900 342, 337 900 984).

                       foto cedule školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

 • řeší problémy spojené se specifickými poruchami učení
 • vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zprostředkovává návštěvu specializovaného poradenského pracoviště – Pedagogicko – psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra,…
 • spolupracuje s vyučujícími v péči o nadané žáky

Školní metodik prevence

 • zajišťuje pro žáky a učitele preventivní programy, vzdělávání a další setkání
 • sleduje projevy sociálně patologických jevů /šikana, zneužívání návykových látek, vandalismus…….
 • ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči řeší závažné výchovné problémy
 • spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Střediskem výchovné péče

Školní psycholog

 • poskytuje krizovou intervenci, pečuje o integrované žáky
 • provádí depistáž, zjišťuje sociální klima ve třídách
 • provádí skupinovou práci se žáky a poskytuje individuální intervence pro žáky, zákonné zástupce i pedagogické pracovníky

Kariérový poradce

 • zprostředkovává informace o volbě povolání
 • připravuje pro žáky skupinové aktivity v rámci tématu Svět práce
 • zajišťuje individuální informační a poradenskou činnost pro žáky a jejich rodiče
 • zajišťuje pro žáky exkurze do provozů
 • spolupracuje s Úřadem práce a středními školami
 • zajištuje agendu spojenou s přihláškami na střední školy a zápisovými lístky
 • vyhodnocuje průběh a výsledky přijímacího řízení

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na